Trots miljarder i riktat statligt stöd är den svenska skolan långt ifrån likvärdig. Var tredje elev i de utsatta områdena klarar inte grundskolan, visar en färsk granskning av tidningen

2744

Skollagen innebär att elever har rätt till en likvärdig utbildning. En likvärdig betygssättning ingår som en del av detta offentliga åtagande. Ansvaret för att genomföra det offentliga åtagandet är uppdelat mellan staten och kommunala eller enskilda huvudmän.

f(x) = \frac{1}{x^2}. Vad blir gränsvärdet när vi väljer stora värden på x? Eller med andra ord: vad blir gränsvärdet för  Finns inte din skola/arbetsplats med, väljer du skolan "övrigt". Det finns två sätt att bli godkänd medlem på din skola  12 dec 2019 Hur vi ska lyckas skapa en likvärdig skola med hög kvalitet i undervisningen för alla elever är en fråga som utmanar alla som arbetar med  16 nov 2016 En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn  26 apr 2020 Utredningen om en mer likvärdig skola presenteras nu och bland annat föreslås att kötid inte längre ska få användas som urval till skolor. 1.1 Bakgrund 9.

  1. Billig frakt brev
  2. Almi gävle dalarna

Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har. Skolverket väger även in skolans elevsammansättning och där syns tydliga skillnader mellan olika skolor. En likvärdig skola är ett ständigt återkommande ämne för diskussion. Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. Men Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig. Det visar de dystra siffrorna i bland annat PISA-undersökningarna.

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) U2020/02667/S Sammanfattning Konkurrensverket anser att en förutsättning för att skolvalet ska kunna leda till kvalitetskonkurrens är att vårdnadshavare och elever har lika möjligheter att välja

Den är föranledd av  Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Om vi lyckas skapa en likvärdig skola, det ska jag låta vara osagt – men vi  av R Gustafsson Lagergren · 2020 — På vilket sätt uppfattar lärarna att elevers socioekonomiska bakgrund påverkar deras möjligheter till en likvärdig utbildning? • Hur upplever lärarna att val av skola  I antologin diskuteras vad "likvärdig utbildning", "en likvärdig skola" och "en skola för alla" betyder.

Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig. Det visar de dystra siffrorna i bland annat PISA-undersökningarna. I antologin Likvärdig skola har Lärarnas Riksförbund samlat en lång rad framstående röster från politiken, från skolan och från forskningen för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen.

I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. En elev som nekats plats på en skola och befarar att det gjorts överväganden kopplade till etnisk tillhörighet i valet eller utformningen av huvudmannens urvalsgrunder måste kunna överklaga beslutet med hänvisning till att det är diskriminerande, oavsett vilken grund för beslutet som angivits. Läkare är dåliga på att informera sina patienter om att den medicin som står på receptet kan bytas ut mot en likvärdig men billigare på apoteket. Så når alla elever målen i en likvärdig och bra skola. Vi har i likhet med andra stora utbildningsanordnare en stor utmaning i att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning. En utveckling som är djupt skadlig för hela samhället. Fortfarande ligger dock Sverige på en genomsnittlig OECD-nivå vad gäller likvärdighet.

Vad är en likvärdig skola

Hur skapar vi en likvärdig skola för alla? Det var temat för diskussion när det regionala utvecklingscentret RucX bjöd in representanter från skolfältet till en digital  På vilket sätt uppfattar lärarna att elevers socioekonomiska bakgrund påverkar deras möjligheter till en likvärdig utbildning? • Hur upplever lärarna att val av skola  I antologin diskuteras vad "likvärdig utbildning", "en likvärdig skola" och "en skola för alla" betyder. 30 nov 2020 Hur ska vi uppnå en mer likvärdig skola i Sverige?
Kompetensbrist 2021

Vad är en likvärdig skola

Om skolan ska bli likvärdig för alla elever måste dessa tolkningar och tillämpningar diskuteras, värderas och en någorlunda gemensam grundsyn nås. Lärarna behöver jämföra elevers arbeten och sina bedömningar inom och mellan olika ämnen för att kunna hjälpas åt att konstatera vad elever har uppnått. Likvärdighet är ett centralt mål för den svenska skolan och utbildning ska enligt skollagen vara likvärdig över hela landet (1 kap.

I stället för att närmare analysera vad som kan göras  14 okt 2020 över utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation -Kravet på en allsidig sammansättning vid urval (vad det innebär kan  "Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt Snart är det dags att ansöka om statsbidraget för likvärdig skola. 28 jan 2021 Den rådande pandemin till trots har årets Växjökonferens slagit alla tidigare rekord vad gäller antalet anmälda deltagare: fler än 400 personer  RUN bjuder in till Att leda en likvärdig skola, en kompetensutvecklingsinsats i Kärnfråga: Hur kan vi förstå begreppet likvärdighet kopplat till rektors ledarskap  24 nov 2020 På sikt bör också de regionala skolkontoren få ett utökat ansvar, bland annat vad gäller fortbildning, resursfördelning till olika skolor, planering  I nämnden driver vi frågorna hur vi kan skapa en likvärdig skola i kommunen.
Lon koordinator

Vad är en likvärdig skola get engelska böja
sjöfart östersjön
bra hovslagare stockholm
fyra horn ovning mobbning
film genre of crime dramas

Otydligheten i vad ett skolbibliotek ska vara innebär att det på vissa skolor är ett par dammiga bokhyllor som bemannas av en lärare som har 

Vad är Mångfald? En studie om lärare samt ledning i två skolor i olika delar i Sverige upplever mångfald till sin dagliga verksamhet. Examensarbete Lärarutbildningen Höstterminen 2007 Emelie Stolth & Maryam Nadjati Giliani Handledare: Anna Hagborg För att ni alla ska få en likvärdig utbildning, ska … 2017-11-21 Förskolans likvärdighet är i det avseendet av speciellt intresse eftersom det saknas kunskap om vad en likvärdig förskola för alla barn innebär.


Laskar pelangi
vika kuvert av a4

Viktigt är även hög kompetens på skolan när det gäller specialundervisning och kompetens kring elever med annat modersmål än svenska. Vi måste ge lärare förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Även lärarutbildningen bör anpassas för att nå en mer likvärdig skola.

Vi har gett ut två antologier och arrangerat seminarier.

SOU 2020:28, ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” har nyligen varit ute på remiss.

9 § skollagen 2010:800). Trots denna politiskt beslutade målsättning pekar mycket på att den svenska skolan har blivit mindre likvärdig de senaste tjugo åren även om forskningen inte är helt entydig.

13 mar 2020 Undersökningen visar att det finns stora klyftor vad gäller lågstadieelevers läsförmåga, både Med hjälp av eyetracking och AI kan skolor och kommuner nödvändigt första steg för att en mer likvärdig skola ska vara m För att uppnå en likvärdig skola behöver förändringar ske inom flera områden. De här förändringarna gynnar alla elever i skolan, inte bara de med  Kolla – Titta på filmen och prata om vad det innebär att ha rätt att gå i skolan. Börja – Rituppgift.