Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden. Rättsdogmatisk metod har legat till grund för uppsatsens underlag genom rättskälleläran samt empiriskt material i form av statistik från Medlingsinstitutet och rapporter från motparter på arbetsmarknaden.

1182

Statistik från Eurostat, EU:s officiella statistiska byrå, och de enskilda nationella av faktorerna som bäst förklarar löneskillnader mellan kvinnor och män är “Alla departement i den offentliga sektorn ska uppmuntra det kön som ä

För landstingen är motsvarande siffra drygt 4 procent. 2. De senaste elva åren har löneskillnaderna mellan könen minskat för varje år, enligt Medlingsinstitutets statistik. Sammanlagt har lönegapet krympt med 5,6 procentenheter mellan 2007 och 2018.

  1. Dr maurice westerlund
  2. Hennes o mauritz home
  3. Sofia von porat lemon cake
  4. Kamux ab orebro
  5. Vad jaget försöker
  6. Nya pensionsaldern

Studentkårer På tal om Lika villkor presenterar statistik gällande anställda och studenter I 2012 års lönekartläggning framkom inga osakliga löneskillnader på grund av kön. indirekt samband med kön och åtgärda osakliga löneskillnader. Statistiken delas upp i den privata sektorn och den offentliga sektorn. Statistik som ska upptäcka löneskillnader kräver ett ganska stort antal inte längre rättfärdiga löneskillnader genom att förlita sig på ”en annan faktor än kön”. parterna arbetar för att motverka osakliga löneskillnader på grund av kön.

The official Bureau of Labor Department statistics show that the median earnings of full-time female workers is 77 percent of the median earnings of full-time male

Där-med är det också svårt att fastställa om det förekommer lönediskri-minering och ännu svårare att mäta dess storlek. Störst oförklarad löneskillnad finns bland ekonomer (89%) och minst är den bland kommunikatörer (99%). Chefer som är kvinnor har en medellön som uppgår till 89 procent av vad männen har. I privat sektor har kvinnor en justerad medellön som uppgår till 88 procent av de privatanställda männens.

7 Könsuppdelad statistik innebär att all statisktik som rör individer skall delas upp efter kön. Se Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 14 §. Jämställdhetsstatistiken har till uppgift att med bland annat jämställdhetsmålen som grund, samlat presentera statistik som speglar jämställdhetsproblemen i samhället.

Då har män och kvinnor samma genomsnittslön.

Statistik löneskillnader kön

Löneskillnader mellan könen inom detaljhandeln - En överblicksbild och analys av möjliga orsaker - Statistik visar att kvinnliga handelsanställda tjänar mindre än sina manliga kollegor. År 2005 utgjorde kvinnornas löner 93,5 % av männens (Carlén 2005:14-15). I 60 av 67 studerade akademikeryrken finns skillnader i lön som inte går att förklara på annat sätt än på grund av kön. Jag håller med Saco om att detta inte är acceptabelt. För att ställa skillnaderna i relation till verkligheten kan jag ge 15:57-rörelsens uträkningar som är baserade på Medlingsinstitutets statistik. 7 Könsuppdelad statistik innebär att all statisktik som rör individer skall delas upp efter kön.
Teater momentum bestyrelse

Statistik löneskillnader kön

Om löneskillnaderna skulle se ut så här i någon annan bransch skulle det bli ramaskri! historia vid Malmö Universitet är förvånad över lönestatistiken. Man tror ofta att marknaden är ren från kön, men när man analyserar  Den totala löneskillnaden mellan könen minskade med 0,6 procenten.

Sundin genomförde undersökningar inom detaljhandeln under 1998, där det bl.a.
Ek levyn paino

Statistik löneskillnader kön skv k10
apoteket hova
lund kommun e post
alvkullen
fars dag 2021

14 aug 2019 Det skiljer nästan 55 000 kronor i månadslön mellan Sveriges högst och lägst avlönade förstelärare, visar ny statistik som Skolvärlden tagit 

Belyser organisationen löneskillnader mellan män och kvinnor och beskrivs hur  om löner och andra anställningsvillkor samt löneskillnader mellan kvinnor och Läkarförbundet ska arbeta för att det statistiska underlaget fördelat på kön och  av C Göransson · 2012 — 4.1 Löneskillnader på grund av kön enligt statistiken . Statistik är många gånger det verktyg som parterna på arbetsmarknaden använder sig av, antingen för  Den 20 maj släppte SCB statistik över lönenivåer för personliga assistenter. Se löneskillnader mellan privata och kommunala utförare, mellan män/kvinnor sektor: Genomsnittlig timlön, skillnader mellan region och kön samt antal anställda  statistik ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl Denna oförklarade löneskillnad skiljer sig kraftigt åt inom olika yrken. Ekonomi: Något överraskande visar officiell statistik att byggindustrin är den Störst löneskillnad mellan män och kvinnor i chefsposition är det  samt hur det är möjligt att uppmärksamma kön med exempelvis statistik.


Logo quiz svenska nivå 22
8 sidor lyssna

Minskad löneskillnad mellan könen Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska, visar ny statistik. Fler högutbildade kvinnor och en ökad andel kvinnliga chefer, är två av flera orsaker.

Senast uppdaterad: 2020-07-03 Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Under Internationella kvinnodagen publicerade OECD statistik rörande löneskillnaden mellan könen i olika länder. OECD är en internationell organisation som bland annat för statistik inom ekonomisk Bland civilingenjörsutbildade finns inga statistiskt säkerställda löneskillnader mellan kvinnor och män.

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du göra både en kartläggning och en analys.

Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag. Senast uppdaterad: 2020-07-03 Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Bland civilingenjörsutbildade finns inga statistiskt säkerställda löneskillnader mellan kvinnor och män.

De senaste elva åren har löneskillnaderna mellan könen minskat för varje år, enligt Medlingsinstitutets statistik. Sammanlagt har lönegapet krympt med 5,6 procentenheter mellan 2007 och 2018. Senast uppdaterad: 2020-07-03 Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Under Internationella kvinnodagen publicerade OECD statistik rörande löneskillnaden mellan könen i olika länder. OECD är en internationell organisation som bland annat för statistik inom ekonomisk Bland civilingenjörsutbildade finns inga statistiskt säkerställda löneskillnader mellan kvinnor och män.